คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่ง

การเปิดเสรีการขนส่งยังไม่มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอาเซียนเพราะการขนส่งยังต้องดำเนินการให้สอดคล้องภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศทำให้ยังเป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชนในการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ ด้วยที่ตั้ง บทบาท และระดับการพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ รวมถึงประเด็นเรื่อง ความทัดเทียมและความเสมอภาคในด้านการแข่งขัน เช่น ความเป็นธรรมในการจัดเก็บอัตราค่าผ่านทาง ค่าเหยียบแผ่นดิน การใช้พนักงานขับรถของประเทศหนึ่งไปขับรถอีกประเทศหนึ่ง การประกันภัย ราคาน้ำมัน ต้นทุนในการประกอบการขนส่งสินค้าที่แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งความไม่แน่นอนในเรื่องดังกล่าวนี้ ส่งผลให้การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางถนนในภูมิภาคอาเซียนของแต่ละประเทศ มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ทางกรมการขนส่งทางบกรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานและองค์ความรู้ในการประกอบการขนส่งสินค้าในอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าได้รับทราบ ในรูปแบบ “คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน”ของแต่ละประเทศ

ASEAN

ประเทศบรูไน

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประเทศกัมพูชา

เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน
นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประเทศลาว

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์
ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ
นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16%
ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประเทศอินโดนีเซีย

เมืองหลวง : จาการ์ตา
ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประเทศมาเลเซีย

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุทธ 19%, คริสต์ 11%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประเทศเมียนมา

เมืองหลวง : เนปีดอ
ภาษา : ภาษาเมียนมา เป็นภาษาราชการ
นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประเทศฟิลิปปินส์

เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ
นับถือศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประเทศสิงคโปร์

เมืองหลวง : สิงคโปร์
ภาษา : ภาษามาเลย์ ภาษามาเลย์ ภาษาจีน ภาษาทมิฬ เป็นภาษาราชการ
นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25%
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประเทศเวียดนาม

เมืองหลวง : กรุงฮานอย
ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15%
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว
ดาวน์โหลดเอกสาร :

ASEAN +2

ประเทศจีน

เมืองหลวง : กรุงปักกิ่ง
ภาษาราชการ : ภาษาจีนกลาง (ผู่ทงฮว่า) เป็นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มีภาษาพูดท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
รูปแบบการปกครอง : สังคมนิยมแบบจีน (Communist State)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประเทศอินเดีย

เมืองหลวง : กรุงนิวเดลี
ภาษาราชการ : ภาษาฮินดีเป็นภาษาที่ใช้โดยประชาชนส่วนใหญ่ ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาที่ใช้ในวงราชการและธุรกิจ นอกจากนั้น ยังมีภาษาท้องถิ่น อีกนับร้อยภาษา แต่ที่ใช้กันมากมี 14 ภาษา อาทิ อูรดู เตลูกู เบงกาลี ทมิฬ และปัญจาบี
ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ (Federal Republic) อำนาจการปกครองแบ่งเป็น 28 รัฐ และดินแดนสหภาพ (Union)

ดาวน์โหลดเอกสาร :